x

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności
Stowarzyszenie Podhalański Obszar Funkcjonalny zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Stowarzyszenia Podhalański Obszar Funkcjonalny: www.ofpodhale.pl
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część grafik ze strony głównej nie posiada opisów alternatywnych
  • nie są dostępne niektóre materiały, gdyż pochodzą z różnych źródeł i opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków,
  • do filmów nie są dodane napisy oraz audiodeskrypcja.


Wszystkie wymienione błędy będą sukcesywnie rozwiązywane.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Strona w swoim podstawowym widoku jest czytelna i kontrastowa - co ułatwia poruszanie się po serwisach osobom niepełnosprawnym.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
•    Deklarację sporządzono dnia: 12.10.2022
•    Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 12.10.2022
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością cyfrową dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest Michał Stawarski, adres poczty elektronicznej zit.podhale@gmail.com Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 18 266 99 81. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:
•    dane osoby zgłaszającej żądanie,
•    wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
•    sposób kontaktu,
jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Dostępność architektoniczna
Stowarzyszenie Podhalański Obszar Funkcjonalny,
ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ (budynek Urzędu Miasta Nowy Targ)
Budynek Urzędu Miasta Nowy Targ nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. W celu obsługi osób o ograniczonej mobilności wyodrębniono tzw. Biuro Obsługi Niepełnosprawnych, usytuowane na parterze budynku, zaś wjazd do budynku umożliwia zamontowana platforma – winda dla osób niepełnosprawnych (wejście od podwórza od ul. Krzywej). Obok Biura Obsługi Niepełnosprawnych zamontowano telefon umożliwiający przywołanie pracownika Wydziału Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców, który umożliwi załatwienie sprawy, bez konieczności poruszania się po piętrach budynku. Obok budynku Urzędu usytuowane są dwa miejsca postojowe dla samochodów osób niepełnosprawnych.
Urząd Miasta Nowy Targ zapewnia możliwość wstępu do budynku osobom korzystającym z psa asystującego.
Urząd Miasta Nowy Targ, realizując zapisy ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego online. Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę. Z usługi tłumacza języka migowego online można skorzystać w dwojaki sposób: 1. Poprzez zgłoszenie się ze swoją sprawą do siedziby, gdzie znajduje się oznakowane stanowisko z dostępem do usługi. Pracownik (za pośrednictwem komputera z kamerą) połączy się z tłumaczem j. migowego. Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między klientem a urzędnikiem. Rozmowa odbywa się w czasie rzeczywistym. Usługa dostępna jest w pok. 001, Wydział Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców, Parter, wejście narożne od Placu Słowackiego 2. Z usługi można także skorzysta nie wychodząc z domu. Wystarczy, posiadanie sprzętu komputerowego (komputer PC, laptop, tablet) wyposażonego w kamerę oraz podłączenie do Internetu.

Fundusze Europejskie
wróć na gorę